Makale nasıl yazılır?
I-ÇALIŞMA PROTOKOLÜNÜN YAZIMI
 1. Çalışma konusu
  • Esas araştırma konusu okuyucu için önemli ve ilginç mi?
  • Bu soruya cevap vermek için elinizde yeterli literatür var mı?
  • Araştırma ekibinizi kurdunuz mu?
  • Çalışmanın danışmanı var mı?
 2. Literatür taraması
  • Çalışmak istediğiniz konuda sizden daha önce yapılmış çalışmaların saptanması oldukça önemlidir.
  • Benzer çalışmaların varlığı araştırmacının hevesini kırmamalıdır.
  • Eskiden yapılmış çalışmaların metodolojik hataları ve konunun gündemden düşmüş olması aksine sizi aynı konuda daha iyi bir çalışma yapmaya yöneltmelidir.
  • Ancak tüm bunların saptanması için geniş bir literatür taraması vazgeçilmez bir unsurdur.
  • Diğer yandan herhangi bir medline taraması ile elde edilen bilgilerle bir makalenin metodolojik zaaflarının saptanamayacağı unutulmamalı ve makalenin kendisine ulaşmadan sadece medline taraması ile elde edilen özetlerle o makale hakkında herhangi bir yorum yapılamıyacağı unutulmamalıdır.
 3. Metodoloji
  • Problemin tanımı: Çalışmanın ana amacının belirlenmesi.
  • Hipotezin tanımı: H0 (farksızlık, null) hipotezi: Örnek: sigara içimi ile akciğer kanseri arasında bir ilişki yoktur. HA (farklılık, alternatif) hipotezi: Örnek: sigara içimi ile akciğer kanseri arasında bir ilişki vardır.
  • Çalışma düzeni: Çalışmanın amacı ve hipotezine en uygun çalışma düzeni bulunmalıdır.
  • Çalışma örneği (evren, hastalar, v.b.)
  • Araştırmanın amacına cevap verecek büyüklükte,
  • Araştırmanın amacına uygun,
  • Evreni temsil edebilen,
  • Tercihen birçok merkezden seçilmiş olmalıdır.
  • Müdahele
  • Randomize,
  • Plasebo-kontrollü,
  • Doz-cevap ilişkisinin ortaya konabileceği,
  • Kör (hasta, klinisyen ve hatta istatistik analizi yapan kişinin müdahale türünden bilgisinin olmadığı) olmalıdır.
  • Ölçüm
  • İyi tanımlanmış,
  • Özgün,
  • Tarafsız,
  • Bağımsız bir gözlemci tarafından ölçülebilen,
  • Tercihen prospektif olarak ölçülmüş,
  • İyi hazırlanmış ve karıştırıcı faktörleri de dikkate alan geniş bir veri tabanı içinde değerlendirilmelidir.
  • Çalışmaların reddedilmesinin en önemli sebebi metodolojik hatalardır.
II-VERİLERİN TOPLANMASI VE İSTATİSTİK ANALİZ III-YAZIM

Yazının Şekillenmesi

 

Sayfa sayısı

Üst mektup (Cover letter)

1

Telif hakkı devir formu (Copyright transfer form)

1

Başlık sayfası (Title page)

1

Özet-Anahtar kelimeler (Abstract-Key words)

1

Yazı (Text)

 

Giriş (Introduction)

1

Materyel-Metod (Material and Method)

3-4

Sonuçlar (Results)

2-3

Tartışma-Çıkarımlar (Discussion-Conclusions)

2-3

Bilgilendirme (Acknowledgement)

1

Kaynaklar (References)

3

Tablolar (Tables)

3

Şekil başlıkları (Figure legends)

1

Şekiller (Figures)

2-3

Toplam

25-30

Başlık

Özet Giriş Materyel ve Metod Alt başlıklar Sonuçlar Tablolar Şekil-Grafik Tartışma Çıkarımlar (Conclusions) Kaynaklar Referans sistemleri

Referans çeşitleri

Dergi makaleleri (Journal articles)

 1. Standard dergi makalesi (journal article): Goate AM, Haynes IR, Owen MJ, et al. Predisposing locus for Alzheimer's disease on chromosome 2 Lancet 1989;1:352-5.
 2. Yazar bir kuruluş ise (organization as author): The Royal Marsden Hospital Bone Marrow Transplantation Team. Failure of syngeneic bone marrow graft without preconditioning in post hepatitis marrow aplasia. Lancet 1977;2:742-4.
 3. Yazar ismi verilmemişse (no author given): Coffee drinking and cancer for the pancreas (editorial). BMJ 1991;283:628.
 4. Yazı dergi ekinde (supplement) çıkmışsa: Magni F, Rossoni G, Berti F. BN-52021 protects guinea pig from heart anaphylaxis. Pharmacol Res Commun 1988;20 Suppl 5:75-8.
 5. . Yazı dergi eki içeren bir sayıda çıkmışsa (issue with supplement): Gardos G, Cole JO, Haskell D, et al. The natural history of tardive dyskinesia. J Clin Psychopharmacol 1988;8(4 Suppl):31S-37S.
 6. Yazı bölümlü ciltte çıkmışsa (volume with part): Hanly C. Metaphysics and innateness: a psychoanalytic perspective. Int J Psychoanal 1988;69(Pt 3):389-99.
 7. Yazı bölümlü sayıda çıkmışsa (issue with part): Edwards L, Meyskens F, Levine N. Effect of oral isotretinoin on dysplastic nevi. J Am Acad Dermatol 1989;20(2 Pt 1):257-60.
 8. Yazı cilt numarası olmayan sayıda çıkmışsa (issue with no volume): Baumeister A. Origins and control of stereotyped movements. Monogr Am Assoc Ment Defic 1978;(3):353-84.
 9. Yazıda sayı ve cilt numarası yoksa (no issue or volume): Donoek K. Skiing in and through the history of medicine. Nord Medicinhist Arsb 1982;86-100.

Kitap ve Diğer Monograflar (books and other monographs)

 1. Sadece yazar (personal authors): Colson JH, Armour WJ. Sports injuries and their treatment. 2nd rev. ed. London: S. Paul, 1986.
 2. Editör(ler)in yazar olması (editor(s), compiler as author): Diener HL, Wilkinson M, editors. Drug induced headache. New York: Springer-Verlag, 1988.
 3. Bir kuruluşun yazar ve basımcı olması (organization as author and publisher): Virginia Law Foundation. The medical and legal implications of AIDS. Charlottesville: The Foundation, 1987.
 4. Kitap bölümü (chapter in a book): Weinstein L, Swartz MN. Pathologic properties of invading microorganisms. In: Sodeman WA Jr. Sodeman WA, editors. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974;457-72.
 5. Konferans tebliğleri (conference proceedings): Vivian VL, editor. Child abuse and neglect: a medical community response. Proceedings of the First AMA National Conference on Child Abuse and Neglect; 1984 Mar 30-31; Chicago.: American Medical Association, 1985.
 6. Konferans makalesi (conference paper): Harley NH. Comparing radon daughter dosimetric and risk models. In: Gammage RB, Kaye SV, editors. Indoor air and human health. Proceedings of the Seventh Life Sciences Symposium; 1984 Oct 29-31; Knoxville (TN). Chelsea (MI): Lewis, 1985;69-78.
 7. Bilimsel ve teknik rapor (scientific and technical report): Akutsu T. Total heart replacement device. Bethesda (MD): National Institutes of Health, National Heart and Lung Institute; 1974 Apr. Report No.: NIH-NHLI-69-2185-4.

Dergi seçimi

Yazınızı, çalışmanızın gücüne uygun, konu ile ilgili ve okuyucuya en uygun dergiye yollamalısınız. Bu alandaki en iyi dergi, yazınızı yollayacağınız en uygun dergi olmayabilir.

Dergi seçiminde

 1. Okuyucunun ilgisi,
 2. Dağıtım sahası ve sayısı,
 3. İndeks medikus'da yer alıp almadığı, diğer indekslere girip girmediği
 4. İmpakt faktör (Dergide çıkan yazılara son 2 sene içinde kaç kez atıfda bulunulduğu/son 2 senede dergide çıkan toplam yazı sayısı),
 5. Kabul etme oranı (Dergide basıma kabul edilen yazı sayısı/Dergiye gelen tüm yazı sayısı),
 6. Basım için geçen süre,
 7. Derginin yazarlardan uyulmasını istediği kurallar (Uniform Requirements for Manuscripts submitted to Biomedical Journals), dikkate alınmalıdır.

Eleştiriden kaçınma

Tıbbi yazıların tıbbi dergilerde tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi aşamasına "peer review" adı verilir. Bu bağımsız ve tarafsız eleştiri mekanizması, dergilerde basılmak amacıyla yollanan yazılar arasında rekabet yaratmayı ve kaliteyi arttırmayı hedefleyen bir süreçtir, ve uluslararası tüm dergilerde istisnasız olarak uygulanmaktadır. Hakem olarak, yazının içerdiği araştırma konusunda dünya çapında deneyimli uzman kişiler görevlendirilmekte ve bu kişiler bir yazıyı hem içerik hem de biçim açısından yüksek düzeyde (ve sıklıkla da acımasızca) eleştirebilecek, yetkin ve deneyimli araştırmacılar olmaktadırlar. Bu sebeplerden dolayı, tıbbi araştırma makalesinin yazımı esnasında ve bir dergiye değerlendirmeye gönderme öncesinde belli başlı hakem eleştirilerinin dikkate alınması ve bunlardan kaçınılması yazının kabul edilme olasılığını büyük ölçüde arttıracaktır. Hakemlerin yazılarda sıklıkla eksik gördükleri konular ve eleştirileri

IV-EDİSYON

Bir yazının protokol planlaması/istatistik analiz/yazım aşaması bitince apar topar yollanması sıklıkla red ile sonuçlanmaktadır. Edisyon aşaması, yazının makyaj kısmıdır ve yazının kabul edilme şansını büyük ölçüde arttırır.

V-SON KONTROLLER